Algemene voorwaarden

1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
  • BW: het Burgerlijk Wetboek.
  • Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Virtuwijs een Overeenkomst sluit met betrekking tot de Diensten.
  • Diensten: individuele of groepsgewijze (online) huiswerkbegeleiding, bijles of andere vormen van onderwijsbegeleiding welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld (bijles online thuis) door Virtuwijs.
  • Leerling: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een Overeenkomst gebruikmaakt van de Diensten van Virtuwijs (waarbij 4.1. aangetekend dat Leerling en Contractant dezelfde kunnen zijn maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is).
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Virtuwijs en een Contractant 4.2. met betrekking tot de levering van Diensten door Virtuwijs, al dan niet ten behoeve van een Leerling.
  • Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals 5.1. elektronische communicatie (e-mail).
  • StudiePro: Handelend onder de naam Virtuwijs, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62008676
  • Vestiging: iedere door Virtuwijs gehuurde locatie als ook een door Virtuwijs gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de Diensten door of namens Virtuwijs worden verleend.

2. Algemeen

2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) iedere aanbieding, (ii) elke offerte en (iii) iedere overeenkomst met betrekking tot de Diensten waarop Virtuwijs deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel
2.2.  Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.
2.3.  Door inschrijving voor een van de Diensten door Leerling en/of Contractant aanvaarden Leerling en Contractant de toepasselijkheid van
de Algemene Voorwaarden. Indien de Contractant en Leerling niet
dezelfde persoon zijn, dan verplicht de Contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan Leerling bekend te maken en op te leggen en staat Contractant ervoor in dat Leerling deze Algemene Voorwaarden naleeft.
2.4.  Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Virtuwijs en de Contractant zijn overeengekomen.
2.5.  De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Virtuwijs en de Contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
2.6.  In de gevallen waarin de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, geldt dat die situatie voor zoveel als mogelijk beoordeeld
dient te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden.
2.7 De Algemene Voorwaarden zijn ten alle tijden te raadplegen op de website: www.virtuwijs.nl

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Virtuwijs de inschrijving van de Leerling schriftelijk aanvaardt, en de definitieve inschrijving van de Leerling schriftelijk heeft bevestigd aan Contractant, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 en artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

4. Overeenkomst op afstand

4.1 Contractant heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.
4.2 Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 4.1 bestaat als de Diensten zijn aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Virtuwijs zal de Overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren.
5.2 De Contractant verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan Virtuwijs ten bate van facturatie en contact. De Contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan Virtuwijs.
5.3 Persoonsgegevens worden door Virtuwijs zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Virtuwijs. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door Virtuwijs en aan haar gelieerde vennootschappen voor onderwijsinhoudelijke communicatie met Contractant en/of Leerling, waaronder in ieder geval begrepen, het verzenden van de Virtuwijs nieuwsbrief en de activiteitenagenda. Tenzij Contractant en/of Leerling hier tegen bezwaar maakt, is het Virtuwijs toegestaan de onderwijsgegevens van Leerling van zijn/haar onderwijsinstellingen in te zien. Leerling verstrekt Virtuwijs hiertoe de benodigde gegevens. Contractant en Leerling hebben recht op inzage in de over hen opgenomen gegevens en het (laten) doorvoeren van eventuele correctie daarvan.
5.4 Indien Leerling dit expliciet wenst, is de door Leerling in vertrouwen aan Virtuwijs (of een van haar medewerkers) ter beschikking gestelde informatie niet toegankelijk voor Contractant, ouders en/of verzorgers van Leerling, tenzij Virtuwijs dit in strijd acht met (i) het belang, (ii) de fysieke integriteit, en/of (iii) de psychologische integriteit van Leerling, klasgenoten van Leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van Virtuwijs.
5.5 Virtuwijs heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

5.6  Voor de begeleiding van Leerling en het voeren en verwerken van de leerling-administratie, is Virtuwijs volledig afhankelijk van de medewerking van Leerling. Als Leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Virtuwijs hiervoor, en voor het dientengevolge eventueel niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
5.7  Virtuwijs biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.
5.8  De Leerling is gehouden tot naleving van de regels van Virtuwijs. Bij niet- naleving van de regels is Virtuwijs bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door Virtuwijs aangeboden Dienst, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het betaalde tarief.
5.9 Het is Leerling verboden op de Vestiging (i) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (ii) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn., en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is Virtuwijs bevoegd Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door Virtuwijs aangeboden Dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Virtuwijs gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.
5.10 Leerling is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Virtuwijs.

6. Tarieven

6.1. Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op Virtuwijs.nl vermelde prijzen voor de diverse door Virtuwijs aangeboden Diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd. De tarieven worden per schooljaar vastgesteld, de prijzen kunnen tussentijds gewijzigd worden.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1.  Voor door Virtuwijs aangeboden Diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. De betalingswijze is afhankelijk van de Dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft. Virtuwijs kan de betalingswijze op ieder gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen worden gecommuniceerd via e-mail en via de website voor de desbetreffende Dienst. In het geval de betalingswijze na de inschrijving maar voor de betaling wordt gewijzigd, wordt dit vermeld in de definitieve bevestigingsbrief. ‘
7.2.  Huiswerkbegeleiding wordt maandelijks vooraf gefactureerd. Betaling van het factuurbedrag dient te worden voldaan middels (i) een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum, of (ii) automatische incasso, waarbij 4-10 dagen na factuurdatum het op de factuur vermelde bedrag wordt geïncasseerd door Virtuwijs.
7.3.  Bijles dient te worden betaald door middel van betaling achteraf. Betaling dient te worden voldaan middels (i) een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum, of (ii)automatische incasso, waarbij 14 dagen na factuurdatum het op de factuur vermelde bedrag door Virtuwijs wordt geïncasseerd.
7.4.  Wanneer de automatische incasso niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld in geval van onvoldoende saldo, volgen nadere betalingsinstructies per e- mail.
7.5.  Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Virtuwijs kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een betalingsverplichting niet op.

8. Niet-tijdige betaling

8.1. Indien de Contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt Virtuwijs de Contractant een betalingsherinnering waarin zij de Contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
8.2. Indien de Contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is Virtuwijs gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat Virtuwijs het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
8.3. Indien de contractant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet wordt bij een eerste herinnering € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Ook wordt bij elk volgend contact met betrekking tot de openstaande factuur, schriftelijk dan wel telefonisch, wederom € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
8.4. Indien Virtuwijs overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant.

9. Huiswerkbegeleiding

9.1. Inschrijving voor door Virtuwijs aangeboden huiswerkbegeleiding is mogelijk (i) via de website van Virtuwijs (Virtuwijs.nl) of (ii) telefonisch.
9.2. Virtuwijs zal na inschrijving een intake-gesprek houden met Leerling alvorens leerling te plaatsen voor de huiswerkbegeleiding.
9.3. De voor huiswerkbegeleiding geldende tarieven zijn maandbedragen. Er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat, het maandbedrag is echter elke maand gelijk.
9.4. Indien Contractant/Leerling (zich) heeft ingeschreven voor een dienst via de website dan kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) worden opgezegd, indien Contractant/Leerling (zich) telefonisch heeft ingeschreven voor een dienst dan kan de overeenkomst zowel schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) als telefonisch worden opgezegd. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bijvoorbeeld: voor opzegging per 1 december dient uiterlijk vóór 1 november opgezegd te zijn. Bij opzegging van meerdere afgenomen Diensten, geldt de opzegtermijn van 1 maand ten aanzien van elke afgenomen Dienst afzonderlijk.
9.6. Indien Leerling halverwege de maand start met huiswerkbegeleiding, dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige maandtarief in rekening gebracht, hiermee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de werkelijk genoten huiswerkbegeleiding.
9.7. Extra huiswerkbegeleiding buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.
9.8. Vakanties en feestdagen:
a) Gedurende de reguliere schoolvakanties – tenzij anders is medegedeeld – is Virtuwijs gesloten, evenals op de volgende officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (één keer in de vijf jaar, namelijk in 2015, 2020, 2025 etc.). Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag
Gedurende deze vakantieperiodes en dagen is de Contractant de reguliere vergoeding verschuldigd (deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht, er is bij het vaststellen van het maandbedrag reeds met feestdagen rekening gehouden)
b) Gedurende de zomervakantie is Virtuwijs gesloten. Zonder tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat de Leerling tot de officiële datum van aanvang van de vakantie actief is bij Virtuwijs. Er kan geen restitutie plaatsvinden over de periode van het door de school gekozen moment van laatste lesactiviteit en het door de overheid officieel vastgestelde begin van de zomervakantie. Gedurende de zomervakantie is de Contractant geen vergoeding verschuldigd en loopt de factuur niet door. Voor eindexamenleerlingen wordt in onderling overleg de einddatum bepaald;
9.9 Ontbinden van de overeenkomst in de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie is niet mogelijk. Als vakantiedata worden de door de overheid vastgestelde data aangehouden. Voor eindexamenleerlingen is dit punt niet van toepassing.
9.10. Bij ziekte van Leerling die langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten afspraak-dagen (dagen waarop Leerling naar Virtuwijs zou komen), brengt Virtuwijs, op schriftelijke aanvraag van de Contractant, de daaropvolgende ziektedagen niet in rekening. Virtuwijs kan een bewijs verlangen om de reden van het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts.

10. Bijles

10.1.  Inschrijving voor door Virtuwijs aangeboden bijles is mogelijk (i) via de website van Virtuwijs (Virtuwijs.nl) of (ii) telefonisch.
10.2.  Bijlessen worden wekelijks geboekt. Er is geen sprake van abonnementsstructuur of opzegtermijn. Wel behoudt Virtuwijs zich het recht om de dienst bijles te beëindigen indien er niet wekelijks bijles door de leerling gevolgd wordt, onder meer om zo de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.
10.3 Virtuwijs zal na inschrijving een intake-gesprek houden met Leerling alvorens Leerling te plaatsen voor de bijles. Voor het intake gesprek worden administratiekosten in rekening gebracht, deze wordt op de eerste factuur in rekening gebracht. Indien Leerling reeds huiswerkbegeleiding van Virtuwijs afneemt, dan wordt er geen inschrijfgeld gerekend.
10.3.  Een verzoek tot verplaatsen van één of meer bijlessen, kan slechts worden gedaan tijdens een eerdere bijles, en kan alleen worden ingewilligd indien de docent op een nieuwe datum beschikbaar is.
10.4.  Als een bijles door Leerling wordt afgezegd korter dan 24 uur van tevoren, anders dan door overmacht of ziekte, dan is de Contractant de kosten voor de bijles verschuldigd. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent, dan wordt de les niet in rekening gebracht, en zal Virtuwijs zich inspannen op kortst mogelijke termijn een vervangende docent te vinden. Indien Virtuwijs er niet in slaagt een deugdelijke vervanging te vinden binnen 4 werkdagen, dan heeft de Contractant recht op restitutie van het bedrag aan resterende strippen, indien hij hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij Virtuwijs.
10.5.  Tijdens de officiële feestdagen zoals genoemd in artikel 10.8 vinden geen bijlessen plaats.
10.6.  Virtuwijs stelt zich nadrukkelijk op het standpunt dat online bijles, onder toezicht van een ouder/verzorger dient plaats te vinden. Mocht Contractant naar eigen bevinding anders handelen dan draagt Contractant hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.
10.7.  Contractant aanvaardt bij verstrekking van de opdracht de volledige verantwoordelijkheid voor het noodzakelijke toezicht op de bijles in eigen huis, en houdt toezicht op de behoorlijke invulling van een professionele werkrelatie tussen Leerling en docent.
10.8.  Virtuwijs is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het handelen van een bijlesdocent tijdens de online bijles.

11. Klachtenprocedure

11.1. Klachten over de verleende Diensten dienen door Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (info@Virtuwijs.nl o.v.v. klacht) te worden gemeld aan Virtuwijs. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.
11.2. Indien een klacht naar het oordeel van Virtuwijs gegrond is, dan zal Virtuwijs de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
11.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal Virtuwijs slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Contractant is tegenover Virtuwijs aansprakelijk voor alle schade die Virtuwijs lijdt door toedoen van Contractant of Leerling. De Contractant vrijwaart Virtuwijs tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Contractant of Leerling toerekenbaar is. ‘
12.2. Indien Virtuwijs aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 13 is geregeld. De beperkingen uit dit artikel 13 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Virtuwijs en/of van (een van) haar medewerkers.
12.3. Medewerkers van Virtuwijs zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van Virtuwijs.
12.4. Virtuwijs selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. Virtuwijs aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde bijles/training.
12.5. Leerling en Contractant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekering). Virtuwijs is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.
12.6. Virtuwijs is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een Vestiging, of tijdens bijles thuis. Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de vestiging.
12.7. Virtuwijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Virtuwijs is uitgegaan van door Contractant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.9. In geval van aansprakelijkheid van Virtuwijs, zijn Contractant en Leerling gehouden tot overdracht aan Virtuwijs van alle verhaalsrechten en aanspraken die Contractant en/of Leerling op derden hebben terzake van de schade.

13. Overmacht

13.1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
13.2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Virtuwijs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Virtuwijs niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Virtuwijs, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
13.3. In geval van overmacht bij een door Virtuwijs aangeboden Dienst, voortkomende uit ziekte van een door Virtuwijs ingeschakelde docent of andere persoon welke rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, verplicht Virtuwijs zich ertoe zich maximaal in te spannen om Leerling (met voorrang) in te delen bij een andere door Virtuwijs aangeboden Dienst Hierbij heeft Virtuwijs het recht om af te wijken van het maximaal aantal Leerlingen dat bij een docent deelneemt aan de Dienst.

14. Intellectuele eigendom en auteursrechten

14.1.  Virtuwijs behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
14.2.  Het is Leerling noch Contractant toegestaan de door Virtuwijs verstrekte materialen, zoals opgavenbundels, toetsen, en hand-outs, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door Virtuwijs aangeboden Dienst, zonder voorafgaande toestemming van Virtuwijs te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.
14.3.  Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Virtuwijs voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van Virtuwijs, ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan Leerling en/of Contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Virtuwijs.

15. Geschillen

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16. Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Virtuwijs en de Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

17. Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

17.1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door Virtuwijs worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.
17.2.  Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van Virtuwijs.